"Podporujeme dobré vztahy dětí"

Vztahy ve škole:

Základním školám zřízeným statutárním městem Hradec Králové nabízíme intervenční práci přímo ve třídních kolektivech. Jde o formu sekundární prevence, když se objeví narušené vztahy mezi dětmi, zhoršené třídní klima, nezdravý hodnotový systém třídy, snížená empatie vůči odlišným spolužákům a jiné situace, a třídní učitel či metodik prevence školy vyhodnotí třídu jako indikovanou pro podporu ve vztahových oblastech. Naše podpora ve škole je zaměřená jak na práci se žáky, tak na podporu pedagogického sboru včetně vedení školy.

Práce se třídou.

Nabízíme cílenou diagnostiku třídního kolektivu formou standardizovaných sociometrických metod sloužící pro následnou intervenční práci s kolektivem. Cílem diagnostiky třídního je zachytit kvalitu vztahů mezi žáky a klima třídy, případně včas objevit rizika v soužití mezi žáky, a na základě těchto zjištění podpořit třídního učitele v následné práci s třídním kolektivem.

Nabízíme cílenou intervenční práci s třídním kolektivem na základě zakázky školy. Přímé práci s dětmi předchází osobní konzultace s třídním učitelem, při které mapujeme potřeby kolektivu, učitele a stanovujeme si cíle spolupráce. Následně realizujeme přímou práci ve třídě, která má za cíl řešit aktuální problém třídy prostřednictvím terapeutických nástrojů - postup tedy není univerzální a lze jej využít za předpokladu, že třída doposud má své vnitřní sebeuzdravující zdroje.

Pedagogický sbor, odborníci, vedení školy.

Vedení škol nabízíme metodickou podporu při vyšetřování případů školního šikanování - pracovníci ŠPP Mozaika případy pokročilé šikany nevyšetřují, ale mohou poskytnout podporu krizovému týmu na škole, který má za úkol toto provést - jde o společné vytvoření strategie vyšetřování. fáze a zásady vlastního vyšetřování, práce s výstupy a spolupráce s rodiči žáků, apod.

Pedagogům, asistentům, vychovatelům nabízíme metodickou podporu ve formě osobních konzultací, a to v návaznosti na konkrétní vztahovou situaci ve třídě nebo v kolektivu, které čelí. Tyto situace se mohou týkat celéh kolektivu, jeho části nebo i vztahově nápadných jednotlivců-žáků. Cílem podpory je sdílení této situace v bezpečné důvěrné atmosféře a společné hledání východisek a účinných řešení. Tím se přirozeným způsobem zesilují profesní kompetence a odbornost pedagoga. Zároveň se pedagog aktivně účastní naší práce s jeho třídním kolektivem, kde může nahlédnout naše způsoby práce a řešení situací. V případě zájmu pedagoga lze také realizovat intervizní náslech vyučovací hodiny se zaměřením na práci se vztahy a společným vyhodnocením.

Metodikům prevence, kteří jsou ve školách klíčovými pracovníky pro spolupráci škola-Mozaika, nabízíme metodickou podporu v řešení problematických vztahů v třídních kolektivech.


Školním psychologům nabízíme pravidelné kolegiální intervizní setkávání v ŠPP Mozaika, kde mají možnost vzájemně sdílet případy, zkušenosti, odborně se inspirovat či podpořit.

Třídním kolektivům na prvním stupni ZŠ nabízíme primárně-preventivní canisterapeutický program 

"Spolu s tlapkou" 

zaměřený na posílení koheze třídního kolektivu skrze společný pozitivní prožitek. Více informací v letáku ke stažení níže: